Informace podle zákona 106/1999

Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice

1. Název 

Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena jako příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků usnesením městského zastupitelstva v Přelouči ze dne 15. 12. 1993 - s účinností od 1. 1. 1994 na základě zákona č. 564/1990 o státní správě a samosprávě ve školství.

Údaje o zařazení školy do rejstříku škol:

- rozhodnutí č. j. 33/96-00 ze dne 26. 3. 1996, hlavním účelem činnosti je činnost základní školy a školní družiny

3. Organizační struktura

Organizační struktura je dána organizačním řádem školy v platném znění.

4. Kontaktní spoojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa - Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, 535 01  Přelouč

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, 535 01  Přelouč

4.3 Úřední hodiny - Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 7:30 - 15:00, pátek 7:30 - 13:30

4.4 Telefonní číslo - 466 958 826

4.5 Číslo faxu - škola nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky - www.zsmn.cz

4.7 Adresa e-podatelny - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy - Datová schránka: bbmmrsn

5. Případné platby lze poukázat

19-265 341 0217/0100, Komerční banka

6. IČ

48160831

7. Plátce daně z přidané hodnoty 

Škola není plátcem

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů - Zřizovací listina, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Vnitřní řád školní družiny, Školní řád

8.2 Rozpočet - Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele (Městský úřad Přelouč, ČSA 1665, 535 33  Přelouč

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají

- osobně nebo písemně v podatelně školy
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na podatelnu školy

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana (https://portal.gov.cz)

- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na podatelnu školy

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba, splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti k základní škole.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu školy (http://www.zsmn.cz/).

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád základní školy

Školní vzdělávací program (ŠVP)

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování formát A4 jednostranně 2 Kč

Kopírování formát A4 oboustranně 4 Kč

Kopírování formát A3 jednostranně 3 Kč

Kopírování formát A3 oboustranně 6 Kč

Přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a za každou další započatou hodinu 100 Kč.

Úhrada za vydání druhopisu vysvědčení 100 Kč.

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad na poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádostí o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv - nebyly zpracovány

13.2 Výhradní licence - škola nemá licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00